• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Vedtekter

VEDTEKTER FORSKISKOLENES BRANSJEFORBUND NORGE SBF.

Skiskolenes Bransjeforbund Norge, SBF, ble stiftet 16.06.1998.

 

 

§ 1.      Forbundets navn og oppgave.

           Forbundets navn er: Skiskolenes Bransjeforbund Norge, SBF, og har som mål:

 

                        1. Å fremme medlemmenes interesser.

                        2. Å gjennomføre felles markedsføringstiltak samt a øke yrkeskunnskapen hos

                            medlemmene.

                        3. Å handle i felles spørsmål med og mot myndigheter og andre organisasjoner.

                        4. Å være normgivende i skiskole- og/eller fjellaktivitetsspørsmål.

                        5. Å arbeide for en sunn utvikling av vår bransje.

                       

§ 2.      Medlemmer      

                      Innmelding/utmelding: Medlemsåret løper i tiden 1. Mai - 30. April.

                        Medlem kan en bedrift bli som driver skiskole og/eller fjellaktiviteter i Norge samt

                        oppfyller krav i henhold til vedlegg l.

                        For opptak av medlemsbedrift kreves styrets enstemmige beslutning eller

                      beslutning i ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

                        Medlem som ønsker å melde seg ut av forbundet må skriftlig melde dette til styret

                        innen 1. mai. For sent innkommet melding kan normalt ikke behandles før neste

                      år. Medlem som hår forbrutt seg mot forbundets lover og krav eller miskreditert

                      dette, kan av styret advares og deretter gjennom enstemmig vedtak i styret

                      utstenges. En slik beslutning skal av styret begrunnes og meldes til medlemmet ved

                      rekommandert brev. Utstengt medlem kan i løpet av seksti dager fra brevet ble

                      avsendt med posten kreve at sakes blir tatt opp til fornyet proving på neste

                       ordinære årsmøte.

 

§ 3.      Stemmerett.

                        Stemmeretten fordeles slik:

                        Hvert medlem (bedrift) hår en stemme.

                        Stemmetiden reguleres av kasserer i henhold til betalt medlemsavgift.

 

§ 4.      Forbundet.

 

                        Forbundets høyeste bestemmende organ er årsmøtet.

                        Ordinært årsmøte skal holdes før slutten av Juni.

                        Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når saken er så viktig at alla 

                     medlemmer

 

                        bør være delaktige i beslutningen. Innkalling kan også skje dersom minst 60 % av

                        medlemmene krever det.

                        Innkalling til årsmøtet eller til ekstraordinært årsmøte skal være medlemmene i hende

                        minst 20 dager for møtet er berammet.

                        Mellom årsmøtene håndteres forbundets oppgaver av et styre som velges på det

                        ordinære årsmøtet.

                        Styreleder velges for ett år.

                        Styremedlemmene velges for 2 år, slik at halvparten av styremedlemmene hvert år

                        står på valg.

                        Styret består av to til seks styremedlemmer pluss styreleder.

                        To varamenn velges for ett år.

                        To revisorer velges for ett år.

                        Styret velger selv vise styreleder, sekretær og kasserer.

                        Styret innkalles av styreleder og er beslutningsdyktig når tre styremedlemmer er

                        tilstede:

                        Beslutninger i styret fattes ved simpelt flertall og styreleder har ved likt stemmetall

                        dobbelstemme.

                        Sekretæren fører protokoll som justeres av styreleder.

 

§ 5.      Firmadannelse.

                        Forbundets firma dannes av styreleder og den som oppnevnes av styret.

 

§ 6.      Regnskap.

                        Forbundets regnskap skal føres av kasserer, som pr. 30 April hvert år avslutter dette.

                        Regnskapet sammen med forbundets årsberetning skal snarest eller senest en måned

                        for ordinært årsmøte overleveres revisorene.

                        Revisorene leverer revisjonsberetningen til styret minst 14 dager for ordinært årsmøte.

 

§ 7.      Møter.

                        Medlemmene innkalles til ordinært årsmøte i henhold til § 4.

                        På ordinært årsmøte skjer følgende:

1.           Opprop og fastsettelse av stemmeberettigede.

2.         Godkjenning av moteinnkalling.

3.         Valg av ordstyrer for møtet.

4.         Valg av sekretær for møtet.

5.         Valg av to personer som sammen med styreleder underskriver protokoll.

6.         Behandling av styrets årsberetning for siste virksomhetsår.

7.         Behandling av styrets regnskap for siste regnskapsår.

8.         Revisorenes beretning.

9.         Godkjenning av ansvarsfrihet for styret.

10.       Medlemssøknader. Nye medlemmer.

11.       Valg:

Styreleder

Styremedlemmer

To varamenn

To revisorer

Valgkomité, bestående av høyst to medlemmer

12.  Fastsettelse av årsavgifter for neste virksomhetsår.

13.  Behandling av styrets handlingsplan samt budsjett for neste virksomhetsår.

14.  Behandling av innkomne forslag, protester samt andre saker som er blitt

             utsatt til årsmøtet.

15.   Eventuelt

16.   Avslutning

Styret kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte, når det finner det nødvendig, se § 4. Ved et ekstraordinært årsmøte bør kun saker som har ført til møtet taes opp. For avgjørende vedtak kreves 2/3 flertall, av de fremmøtte medlemmer.

 

§ 8. Vedtektstolking.

 

I tilfelle det er tvil om paragrafenes riktige tolking, utsettes den eller de aktuelle sakene til neste ordinære årsmøte. Om det er noe som haster, blir saken avgjort av styret inntil neste årsmøte.

 

§ 9. Forbundets opplosning - Vedtektsendringer.

 

Forslag om endringer av forbundets vedtekter og opplosning av forbundet kan bare bli tatt opp til behandling dersom dette er angitt ved innkalling til møtet. For at forslaget skal gå gjennom kreves minst 2/3 flertall, av de fremmøtte medlemmer. Beslutning om disponering av forbundets verdier skal skje i samband med beslutning om opplosning.

Vedtektene godkjent på stiftelsesmøtet, Soria Moria Kurssenter i Oslo, 16.06.1998.

Endret på ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad 26.05.2004.

 

Vedlegg til vedtektene.

 

1.    Medlem kan bedrift bli som bedriver kommersiell skiskole eller tilsvarende virksomhet, samt eier eller leier rett til drift av kommersiell skiskole på årsbasis.

 

2.    Bedriftens virksomhet skal på alle områder følge norsk lov. For virksomheten og dens ansatte skal det tegnes en forsikring for skade og ansvar.

 

3.   Bedriften skal, i tilfelle strid om tolking og tilpassing av leie- eller arrenderingsavtaler, ha fremgangsmåten ved tvistesaker klart foreskrevet og likeså fremgangsmåte ved opp­sigelse. Bedriftens avtaler skal ha oppgitt verneting.

 

4.   Bedriften forplikter sig å gjennomføre Fornøyd kunde garanti, Snø garanti og Nybegynnergaranti.

    

5.   Bedriften forplikter seg til å gjennomføre de aktiviteter som man ved frivillig avtale ha fått retten til. Disse aktivitetene skal følge normer og krav som settes opp av SBF.